PODCASTY

Nitra: Ingolf Ellssel | 25.09.2015
Nitra: Ingolf Ellssel | 25.09.2015
Nitra: Ingolf Ellssel | 25.09.2015
Nové Zámky: Milan Presburger | 20.09.2015
Nitra: Miro&Marti Tóthovi-Majo&Vlasti Poljakovi | 20.09.2015
Nitra: Miro Tóth | 13.09.2015
Nové Zámky: Mark Holdcroft | 13.09.2015
Nitra: Bruce Monk | 06.09.2015
Nitra: Bruce Monk, Peter Prothero, Pat Sparrow | 05.09.2015
Nitra: Bruce Monk, Peter Prothero, Pat Sparrow | 05.09.2015
Nitra: Bruce Monk | 05.09.2015
Nitra: Pat Sparrow | 05.09.2015
Nitra: Peter Prothero | 05.09.2015
Nové Zámky: Milan Presburger | 30.08.2015
Nitra: Miro Tóth | 30.08.2015
Nové Zámky: Milan Presburger | 16.08.2015
Nitra: Miro Tóth | 16.08.2015
Nové Zámky: Milan Presburger | 09.08.2015
Nitra: Miro Tóth | 09.08.2015
Nové Zámky: Milan Presburger | 02.08.2015