kc news Časopis

Katedra teológie a katechetiky
Pridané dňa: 
04.03.2012
Autor: 
Hanka Plintová

KTK – Katedra teológie a katechetiky

KTK je jednou z katedier Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vznikla v roku 1993 ako iniciatíva členských cirkví ZEC (Združenia evanjelikálnych cirkví v SR: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická).
KETM zabezpečuje vzdelávanie a výchovu študentov študijných odborov v oblasti katechetiky, teológie a misiológie. Dôraz kladie na zabezpečenie prípravy a odbornosti budúcich kazateľov, katechétov a diakonických pracovníkov.

Katedra organizuje teologické konferencie s medzinárodnou účasťou zamerané na aktuálne dianie 
v evanjelikálnej teológii, misii, katechetike a diakonii.
KETM publikuje vedecké texty pre teológov a učiteľov, ale tiež odborné texty pre širšiu laickú verejnosť (napr. Katechetické listy, tiež niektoré študijné texty je možné použiť v práci kazateľov, misionárov).

Knižnica KETM od začiatku slúži aj záujemcom zo zborov, obsahuje zbierku materiálov pre vyučovanie besiedok ako aj zásadné pedagogické a didaktické práce, potrebné pre efektívne realizovanie vzdelávania v cirkvách.
Katedra pozýva študovať teológiu a katechetiku:

Záujemcovia o štúdium teológie a katechetiky!
Vnímate povolanie od Boha venovať štúdiu Jeho slova niekoľko rokov zo svojho života? Alebo máte vnútornú túžbu slúžiť Mu ako misionár, kazateľ, teológ alebo katechéta? Chcete sa dozvedieť viac o Biblii a jazykoch, v ktorých bola napísaná, o cirkvi a jej dejinách, o biblických základoch kresťanskej misie, evanjelizácie, pastorálnej či diakonickej služby, o apologetických prístupoch, o spôsobe tvorby kázní či o kresťanskej výchove? Práve teraz je vhodný čas urobiť prvé kroky k realizovaniu tohto povolania, tejto túžby.

Katedra teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka nasledovné akreditované programy:
- bakalárske štúdium evanjelikálnej teológie a misie
- magisterské štúdium evanjelikálnej teológie
- doktorandské štúdium teológie

Zvlášť chceme upriamiť vašu pozornosť na možnosť prihlásiť sa na novoakreditované bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom pedagogiky, psychológie, hudobného umenia a výtvarného umenia.

V prípade, že by vás zaujímalo štúdium teológie, môžete navštíviť stránku www.detm.org pre viac informácií.