kc news Časopis

Snívam o skutočných Vianociach (I´m dreaming of a right Christmas)
Pridané dňa: 
14.12.2014
Autor: 
Kresťanské centrum

Jedna z najhranejších a najsťahovanejších vianočných pesničiek na svete je I´m dreaming of a white Christmas, čo v preklade znamená: Snívam o bielych Vianociach. Ja snívam o niečom inom. I´m dreaming of a right Christmas - Snívam o skutočných Vianociach.

Poviem vám, čo to pre mňa znamená:

Po prvé, v Betleheme NEBOLO MIESTO pre Ježiša, ktorý sa mal narodiť. Skutočné Vianoce sú vtedy, keď UROBÍŠ MIESTO vo svojom srdci, aby mohol prísť.

A po druhé sú skutočné Vianoce o tom, ktorému stromu dávaš prednosť. Pretože existuje boj medzi dvoma stromami. Vianoce nie sú jednoducho len o tom, že On sa narodil, sú o tom, PREČO sa narodil. Toto je v skutočnosti ten problém: ktorý strom? Skutočné Vianoce sú uistenie o tom, že vieme, ktorý strom má väčšiu cenu. Potrebujeme si ujasniť, o čom je celé vianočné obdarovávanie. Je to Boh kto to začal a dal nám najväčší dar! Dal nám svojho jediného syna. To urobil Boh, a to je dôvod prečo Ježiš prišiel.

Niekto raz povedal, že keby naša najväčšia potreba bolo informovanosť, Boh by nám poslal učiteľa.
Keby naša najväčšia potreba bola technológia, poslal by nám vedca.
Keby naša najväčšia potreba bolo potešenie, poslal by nám zabávača.
Ale naša najväčšia potreba je odpustenie, preto nám Boh poslal Spasiteľa.
To je ten dar!

V Matúšovi 1:20-23 je napísané: "Keď o tom uvažoval (Jozef) zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami."

On prišiel, aby zachránil ľudí!
Kresťanstvo má svoje korene nielen v Betleheme, ale aj na Golgote! Začína plačom dieťatka v maštali a končí plačom muža na kríži. Tento plač na kríži je tým dôvodom, PREČO prišiel! Tento plač mení naše životy.

Najväčší dar, ktorý kedy dostaneš nie je pod stromčekom, ale visel na strome, na kríži z dreva. To je ten najväčší dar! A my sa pozeráme pod stromček namiesto toho aby sme sa pozreli hore a uvedomili si, že to nie je umelý strom, ale starý drevený kríž, ktorý mení naše životy! A to je ten dôvod PREČO sa narodil. Tento strom má mať najvyššiu cenu. PRETO JEŽIŠ PRIŠIEL.

(Z anglického origiálu kázne pastora Tima Dilenu ´I´m dreaming of a right Christmas´, 2013, Brooklyn Tabernacle NY

1. There was NO ROOM for Jesus in Betlehem. A right Christmas is when you MAKE ROOM for Jesus in your heart so he can come in.
2. A real christmas is about which tree you emphaise. Because there is a battle between two trees that is going on. It´s not simply about him being born, it´s about WHY he was born. This is really the big issue. Which tree? A right Christmas is making sure you understand which tree gets the top billing here. Let´s get something right about all this gift giving stuff. It was God who started it and gave us the greatest gift. He gave us his only son. That´s what God did, that´s what Jesus came for.

Someone said that if our greatest need had been an information, God would have send us an educator.
It our greatest need had been technology, God would have send us a scientist,
If our greatest need had been anmoney, God would have send us economist,
If greatest need had been pleasure, God would have send us entertainer,
but our greatest need was forgiveness so God send us a Savior.
That´s the gift!

In Matthew 1:20-23 is written: "But after he (Joseph) had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus,[f] because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: 23 “The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel”[g] (which means “God with us”)."
He came to save his people!

Christianity has its roots in Betlehem AND in Calvary! It begins with a cry of a baby in a manger and at the end you have a cry of the man on the cross! And that cry on the cross is the WHY he came! It is the dying cry that changes us.

The greatest gift that you will ever get is not under a tree but he hung on the tree! That is the greatest gift! And we are looking under when we should look on and say it was not an evergreen but it was an old rugged cross that literally changed our lives! And thats the WHY, that´s the tree that has to be emphasised. That´s why he came. That´s the reason why.)