kc news Časopis

Krehké vzťahy #4 Jednota
Pridané dňa: 
26.11.2013
Autor: 
Miro Tóth

Existoval jeden stroskotanec, ktorý si postavil tri domy. Keď sa ho pýtali, načo mu boli tri domy, odpovedal: v prvom dome bývam. V druhom dome je môj zbor. V treťom dome je zbor, do ktorého chodím, keď sa mi prvý zbor nepáči.
Jedno rabínske príslovie hovorí: kde je 12 židov v miestnosti, tam je 13 rôznych názorov.l

Naša skúsenosť z manželského poradenstva je, že jednota medzi manželmi je jedným z najčastejších problémov - od peňaženky až po spálňu. Manželstvo bez jednoty ale nie je manželstvo: v Biblii je napísané, že muž “opustí” a “priľne” k žene. (čítaj Pavlovo vyučovanie o manželstve v Ef 5 v kontexte vzťahu Krista k cirkvi.)

Položíme si v súvislosti s jednotou niekoľko otázok:
1. Čo je v stávke?

Čo je zasľúbené? Prečo to stojí za to? Prečo je jednota kľúčová?

Prítomnosť:
Mt 18,20 „Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
Boh sa cíti doma tam, kde sú jeho deti v jednote!

Požehnanie:
Ž 133 „Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu! 2Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. 3Je to sťa rosa na Chermóne, čo padá na sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky.“

Svedectvo:
J 17,22 „A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno — ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa.“

Zázraky:
Mt 18,19 „Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“
Sú veci, ktoré sa vo vašom živote a vašej službe nadprirodzene udejú z veľmi jednoduchého dôvodu: budete jednotní. Nadprirodzené veci vám prídu prirodzené. Vašou zomknutosťou, vašim spoločným volaním, vašou zjednotenou vierou bude nebo nad vami otvorené!

Celý svet sa snaží o jednotu: OSN, mediátori, zmierovatelia..
Vznikajú federácie, únie, spoločenstvá, mierové dohody, spolkové krajiny, zväzy...
Svet sa usiluje dosiahnuť niečo, čo vie telo Kristovo modelovať, pretože to máme vydobyté!

Príklad Babylonskej veže:
Gen 11,6 „Hospodin povedal: Sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov; teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia.“
Ak Boh zostúpil z nebies, aby sa pozrel na dielo bezbožných Babylončanov stavajúcich svoju vežu, a urobil to pre ich jednotu, o koľko radšej to urobí pre nás! On zostúpi, on požehná, on vypočuje!

2. Čo je základom pre jednotu?

Kristova krv
Ef 2,13-14 „No vy, čo ste boli niekedy ďalekí, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva.“
Pavol to píše Efežanom, kde 3 roky slúžil: v tej dobe to bolo najvýznamnejšie mesto v Ázii, plné modlárstva (Chrám Artemis/Diany, jeden zo 7 divov sveta, bolo tam divadlo pre 25.000 ľudí).
Židia&pohania sú zmierení a spojení cez kríž: ultrakonzervatívny Žid (Pavol) & ultraznečistení pohania (Efezskí)
Ježišova krv je najvzácnejšie platidlo, aké bolo kedy použité.
Bohu to stálo za to! Jednota má tak vysokú hodnotu v Božích očiach.
Boh pripravil všetky predpoklady pre biblickú jednotu v cirkvi.

Božie slovo
Písané Božie slovo je vymedzovateľom jednoty.
Keď sa priblížiš k Písmu, priblížiš sa k bratom.
Písmo je základ pre jednotu, mimo neho nie je jednota. Nemáme jednotu s každým človekom dobrej vôle, nie s každým, kto sa na nás usmieva. Písmo dáva inštrukcie pre vieru, vzťahy a praktický život.

Telo Kristovo
Cirkev ako telo
Ef 4,11-16 „A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti.“
Boh buduje cirkev prostredníctvom služobností. Povoláva apoštolov, prorokov, evanjelistov, pastierov, učiteľov.
My – apoštoli, proroci, evanjelisti, pastieri, učitelia - pripravujeme vás pre službu, pre budovanie tela. Je to služba v kontexte. Takto spejeme k jednote viery a poznania a to je dospelosť cirkvi. Takto z neho rastie celé telo.
My ako jednotlivé zbory sme súčasťou – multisite Kresťanského centra - a tak sme súčasťou kráľovstva: naše povolanie ako Kresťanského centra je lokálne, regionálne a tiež povolanie v Božom Kráľovstve.

3. Čo vieš ty urobiť pre jednotu?

Fil 2,2 „Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!“

Ef 4 „Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých."

Am 3,3 „Či idú dvaja spolu, ak sa nedohodli?“

Praktické kroky:

Buduj jednotu s Kristom
Maj na očiach veľký obraz
Obetuj vlastné záujmy pre benefit celku
Rozhodni sa vždy pre verziu číslo 2: vždy sa dá na všetko pozrieť z dvoch uhlov, vyber si ten, čo buduje jednotu
Nasleduj vedenie - aj orchester musí mať noty a dirigenta (to pre nás znamená víziu a lídra)

Jednota sa veľmi dobre dá ilustrovať týmto obrazom zemiakovej kaše:
Existovali raz zemiaky, ktoré boli veľmi hrdé na svoju súdržnosť a jednotu. Vyrástli spolu v jednej záhrade, v jednej pôde. Boli si veľmi blízke! Keď však nadišiel zber úrody, všetky zemiaky sa vykopali a nasypali do jedného vreca. Vtedy si zemiaky hovoria: teraz sme si ešte bližšie! Nikto nás nikdy nerozdelí. Potom prichádza človek, ktorý ich začne zbavovať šupky a hádzať do jedného hrnca. Zemiaky sa tešia, že sú spolu v jednom hrnci, úplne blízko pri sebe. Ale to nie je všetko. O chvíľu sú rozkrájané na kusy a následne rozmixované do zemiakovej kaše. Až teraz si skutočne uvedomili, čo znamená byť si blízko a v jednote.

Ak som tvoj pastor:
postav sa za moju víziu, poď smerom, ktorý udávam, stmeľuj a utužuj jednoliatosť, podriaď svoje záujmy, sny, vízie, túžby väčšiemu obrazu, i keď ho nevidíš… Pomôž nám veslovať čln!

Augustín, Moravskí bratia: “V podstatnom svornosť, v nepodstatnom voľnosť, vo všetkom láska”

Kaz 4,12 „Jednotlivca možno premôcť. Dvaja sa však už postavia na odpor. Ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne.“