kc news Časopis

Krehké vzťahy #3 Podriadenosť
Pridané dňa: 
26.11.2013
Autor: 
Miro Tóth

Téme autority a podriadenosti sa zvykneme vyhýbať. Pravda je taká, že všetci s ňou máme problém. Niekde v našej hriešnej prirodzenosti je zakorenená averzia k tejto téme. Samozrejme, keďže som tak skvelý pastor a ešte lepší kresťan (pochopte moju iróniu prosím), dlho som si myslel, že som výnimkou. Svitlo mi až po sérii policajných pokút - samozrejme nespravodlivo uštedrených - že aj ja mám problém s autoritami :)

Biblická podriadenosť je princíp dobrovoľného vydania sa iným. V cirkvi existujú dva extrémy v názoroch na podriadenosť a autority:
1. Slepá podriadenosť v kontexte manipulácie. Toto sa odohráva tam, kde je absolútna dôvera voči hierarchii alebo vodcovi. Nasleduje bezotázniková poslušnosť. Akákoľvek otázka či nesúhlas sa chápe ako ohrozenie systému.
2. Anarchická svojvôľa v kontexte rebélie. Toto často vychádza zo zranenia a sklamania v cirkvi. Preto sa tu vytvára obraz o cirkvi, kde nie je vodcovstvo ani autority. Akákoľvek pozícia či autorita sa chápe ako pýcha či manipulácia.
Aj jeden aj druhý pohľad sú extrémom. Aj manipulácia aj rebélia majú do činenia s podvedomým ovládaním ľudí, čo bolo v Starej zmluve chápané ako čarodejníctvo, a preto to je mimoriadne vážne.

Žijeme vo svete podriadených a nadriadených. Otroctvo bolo dávno zrušené - dokonca aj v Amerike :) Feudalizmus padol, nemáme žiadnych poddaných. Francúzska revolúcia vyhlásila slobodu, rovnosť a bratstvo pred vyše 200 rokmi. Dlhé roky sme žili v komunizme - a to mal byť ideál rovnosti. Napriek všetkým ľudským snahám aj dnes žijeme v kultúre, kde jedni prikazujú a druhí poslúchajú. Jedni sú hore, druhí sú dole. A je jasné, kde chcú byť všetci…

Otázky, ktoré si v tomto kontexte položíme sú tieto:
Ako sa získava autorita?
Komu sa potrebujeme podriadiť?
Ako rozoznám biblickú autoritu od manipulácie?

1. Ako sa získava duchovná autorita?

Pozíciou

Dal autoritu
Mt 10,1 „Zvolal si dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, takže ich mohli vyháňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduh.“

1Tim 5,17-19 „Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojitej odmeny; najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Veď Písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhubok a: Hoden je pracovník svojej mzdy. Žalobu na staršieho neprijímaj, iba ak ju potvrdia dvaja alebo traja svedkovia.“

Službou

To, že je to v cirkvi, nie je nič nové…
Mt 20,20-28
„Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, klaňala sa a prosila ho o niečo. On sa jej opýtal: Čo chceš? Povedala mu: Povedz, aby títo moji dvaja synovia v tvojom kráľovstve sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici. Ježiš však odpovedal: Neviete, čo si želáte! Môžete piť kalich, ktorý mám piť ja? Povedali mu: Môžeme. Odpovedal im: Môj kalich síce budete piť, ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec. Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vaším sluhom. 27Kto sa chce stať medzi vami prvý, bude vaším otrokom. Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.“
1Pet 5,1-3
„Starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, aj ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne! Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu.“
1Kor 16,15
„Prosím vás, bratia: Viete o Štefanasovom dome, že je prvotinou Achájska a že sa dali do služby svätým; 16ochotne sa im i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži, aj vy podriaďte.“

Podriadenosťou

S Ježišom ide cesta hore najskôr dole.
Fil 2,5-11
„Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi: 6On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán“
Ježiš: nič nerobil na vlastnú päsť.
Jk 4,7
„Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás.“

Vzťahmi

Vodcovstvo v cirkvi nie je hierarchia.
Trojica: podporujú sa, Otec verejne chváli Syna. Syn oslavuje Otca. Svätý Duch oslavuje Ježiša. Kultúra vzájomnej podpory. Je tu aj poriadok: Otec poslal Syna. Otec a Syn poslali Svätého Ducha. Syn je podriadený Otcovej vôli a pije jeho kalich (J 7,28 8,50)
1Tes 2,3-11
„Lebo naše povzbudzovanie nepochádzalo z omylu ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu, ale ako nás Boh uznal za hodných a zveril nám evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa páčili ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. Lebo ako viete, nikdy sme sa nezaliečali rečami, ani nebolo v nás lakomstvo, ktoré by sme museli skrývať — Boh je svedok. Nehľadali sme slávu ani u ľudí, ani u vás, ani u nikoho, hoci ako Kristovi apoštoli sme mohli dať najavo svoju dôležitosť, ale boli sme medzi vami vľúdni, ako keď matka kŕmi a láska svoje deti. Tak sme vám boli naklonení, že by sme vám najradšej boli dali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás obľúbili. Iste sa, bratia, pamätáte na našu prácu a na našu námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. Vy i Boh ste svedkami, ako zbožne, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali k vám veriacim. Viete dobre, že sme každého z vás ako otec svoje deti napomínali, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.“

Fil 1,8
„Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo rozkázať, čo máš urobiť,9pre lásku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Krista radšej prosím:..“

2. Komu sa potrebujeme podriadiť?

Vzájomne jedni druhým

Fil 2,1-2
„Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo Ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, 2dovŕšte moju radosť: Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!“
Ef 5,21
„Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom.“
Rim 12,10
„Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.“
-Ženy mužom
-Muži Kristovi
-Muži ženám a deťom
-Pastorom

Autoritám

Autorita je Božím nástrojom.
Rim 13,1-7
„Každý nech sa podriadi vrchnosti. Lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A tak kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom, na tvoje dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Aj preto totiž platíte dane, lebo oni sú Boží služobníci a venujú sa práve tejto úlohe. Dávajte každému, čo ste povinní: Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.“

Zid 13,17
„Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie s nárekom, lebo to by vám neprospelo.“
Tit 3,1
„Pripomínaj im, aby sa s poslušnosťou podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby boli ochotní na každé dobré dielo,“
Tit 2,9
„Otroci nech sú vo všetkom poddaní svojim pánom, nech sú ochotní, nech neodvrávajú, nech nič nespreneveria, naopak, nech preukazujú všestrannú a úplnú vernosť, aby v každom ohľade boli z každej stránky ozdobou učenia o našom Spasiteľovi, Bohu.“
Kol 3,18.19
„Ženy, podriaďujte sa svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi. 19Muži, milujte svoje ženy a nesprávajte sa k nim drsne.“
1Pet 2,13-17
„S ohľadom na Pána sa podriaďte každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu vládcovi, alebo vladárom, ktorých posiela trestať tých, čo robia zle, a chváliť tých, čo konajú dobro. Veď Božia vôľa je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite!“
1Pet 5,5
„Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“

Ef 6,1-4
„Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti si otca i matku — to je prvé prikázanie s prisľúbením —,aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.“

Bohu

1Pet 5,6
„Pokorte sa teda pred mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil.“
Autorita Písma.
Ž 51,19
„Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože.“
Žid 12,9
„Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa nepodriadime omnoho viac Otcovi duchov, aby sme mali život?“

3. Ako rozoznám biblickú autoritu od manipulácie?

a. Biblická autorita či vrchnosť nenahrádza vzťah s Bohom a neprevyšuje Božiu autoritu

1Tim 2,5
„..lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš“
Podriadenosť vs. poslušnosť
Sk 4,18.19
„Potom ich zavolali a prikázali im, aby už nikdy v Ježišovom mene nehovorili a o ňom neučili. 19No Peter a Ján im odpovedali: Posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha. 20My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“
Sk 17,11
„Tunajší Židia boli šľachetnejší ako v Tesalonike. Prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písmo, či je to naozaj tak.“

b. Biblická autorita nie je o jednom človeku

Autorita v cirkvi: apoštoli a starší, nadlokálna autorita v spolupráci s lokálnou
Gal 1,1-2
„Pavol, apoštol, povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, a všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám v Galácii..“
Tít 1,5
„Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal..“
Rozoznáva, že Boh hovorí všetkým svojim deťom a cez všetky svoje deti.
Miesto pre rôznorodosť a tím.
Priestor pre úctivú diskusiu a konfrontáciu.

c. Biblická autorita podporuje zúčtovateľnosť

Finančná transparentnosť.
Právne rozhodnutia, rada.
Vodcovia sú omylní.

Ako to rozoznám? (pomocné opozitné porovnania)
LÁSKA VS STRACH
VZŤAHOVÉ VS HIERARCHICKÉ
PODPORUJE VS POTLÁČA
SLOBODA K ALTERNATÍVAM VS DÉMONIZOVANIE ALTERNATÍV
JEDNOTA VS UNIFORMITA
BEZPEČIE VS VäZENIE
TRANSPARENTNÉ ROZHODOVANIE VS AUTORITATÍVNE ROZHODOVANIE
ZÚČTOVATEĽNÉ VODCOVSTVO VS ŽIADNA ZÚČTOVATEĽNOSŤ