kc news Časopis

Letničná konferencia a otvorenie Gateway College
Pridané dňa: 
11.11.2013
Autor: 
Hani Plintová

4. – 6. októbra Nitra hosťovala celoslovenskú letničnú konferenciu, na ktorej kázali hostia Ron Hibbert a David Shearman, ktorí majú za sebou dlhé roky skúseností a praxe v službe pre Božie kráľovstvo. Od piatku slúžili pastorom a vodcom v našej cirkvi a vyučovali o tom, ako má vyzerať skutočná služba v Božom kráľovstve. Témou konferencie bolo apoštolské poslanie cirkvi (fivefold ministry), ktoré nájdeme v Efezským 4,11: „A On ustanovil jed¬ných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evan¬jelis¬tov a iných za pas¬tierov a učiteľov.“ Veríme, že tieto dary sú aktívne a potrebné aj v súčasnej cirkvi.

Súčasťou konferencie bolo aj prezentovanie a oficiálne otvorenie Gateway College, biblickej školy, ktorá úspešne funguje od tohto septembra. Steve Hertzog, riaditeľ spolupracujúcej biblickej školy Vanguard College v Kanade mal príhovor a slovo o tom, že máme milovať svoju krajinu a slúžiť v nej. Použil na to medzi inými tiež slová, resp. modlitbu Johna Knoxa: „Daj mi Škótsko, alebo zomriem.” Nech je nás viac takých, čo budeme bojovať o svoje mestá a o prebudenie v nich! A nezabúdajme, že každé prebudenie začína modlitbou.. Tak nech na biblickej škole vyrastá generácia mladých bojovníkov a služobníkov, ktorí zmenia atmosféru a dianie vo svojich mestách!