kc news Časopis

Na margo kritikov...
Pridané dňa: 
05.01.2017
Autor: 
Miro Tóth

Na margo kritikov...

Ako letničnému pastorovi, ktorý je aj aktívnym užívateľom sociálnych sietí, mi neunikol vír vášní okolo hodnovernosti a biblickej korektnosti charizmatických prejavov. V rámci letnično-charizmatického spektra sa radím do stredu, ale cením si, čo Boh po celom svete v letničnom prebudení v jeho celom spektre za posledných 100 rokov vykonal. Dnes už žiaden seriózny teológ nepopiera, že letnično-charizmatické hnutie, ktoré podľa rôznych odhadov tvorí 300-700 miliónov kresťanov, predstavuje legitímnu a významnú časť Tela Kristovho.

Potom je tu skupina kritikov, ktorí sa veľmi verbálne a otvorene pustili do rozsudzovania až súdenia - buď celého letnično-charizmatického spektra alebo jeho konkrétnych, možno okrajových protagonistov. Samozrejme, všetko máme skúmať (1Tes 5,21), proroctvá máme rozsudovať (1Kor 14,29) a duchov máme skúmať, či sú od Boha (1J 4,1-3). Duchovná kritika však musí vychádzať z vedomia vlastnej obmedzenosti. Každý kritik má obmedzené poznanie (všetko nevie) aj obmedzenú skúsenosť (všetko neskúsil). Biblické rozsudzovanie zákonite vychádza od rozsudzovania seba (Mt 7,1-6 2Kor 13,5 Gal 6,1-4), čo znamená, že je subjektívne a že každý bádateľ potrebuje kritike podrobiť ponajprv svoju vlastnú spiritualitu, charakter, ovocie, povolanie a efektivitu. Biblické rozsudzovanie je taktiež aj silne fragmentárne, neúplné, útržkovité (1Kor 4,5 13,9-10). Ako Pavol hovorí v 1Kor 13,9 "iba z časti poznávame". To je krédo biblického kritika. Aj apoštol Peter bol po trojročnom mentoringu samotným Ježišom v najlepšom svedomí nastavený pokladať za nečisté to, čo Boh očistil (Sk 10,15). História dokazuje, že už mnoho kritikov sa mýlilo. História kresťanstva dokazuje, že mnoho kritikov Božieho diela sa mýlilo a až ich potomkovia sa v pokore a pokáni ospravedlinili za súd vyrieknutý otcami. Preto sú na mieste slová Pavla: "Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vynesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery sŕdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha" (1Kor 4,5). Osobne budem radšej v roli kritizovaného než v roli kritika. Radšej budem zaneprázdnený napĺňaním poslania, do ktorého ma Boh povolal, než by som mal sliediť po niečom, čo robia iní, aby som to podroboval neúprosnej kritike.

Moja výzva pre letnično-charizmatických kresťanov na Slovensku v 21. storočí znie: Buďme charizmatici s charakterom. Nech naše ovocie vyvažuje naše dary. Dbajme o rovnováhu medzi dôrazom na Svätého Ducha a dôrazom na Písmo. Nech je naša spiritualita vždy zrovnateľná s Božím Slovom. A neuhnime zo žatvy - bez ohľadu na možstvo či hlasitosť kritických hlasov.

Moja výzva pre kritikov znie: Rozsudzujte, ale nesúďte. Po mnohých smelých slovách pri priamej konfrontácii so Všemohúcim bohabojný Jób rezignuje: "Kladiem si ruku na ústa" (Jób 40,4). Súd prenechajte Pánovi. Ostaňte verní každý vo svojom rukolapnom poslaní, v reálnom spoločenstve, kde vás Pán umiestnil, aby ste slúžili. Pavol inštruuje starších efezského zboru, aby bdeli nad svojim stádom, kde Pán ich ustanovil (Sk 20,28). Verne slúžte vo svojom cirkevnom zbore, tam kde máte reálnu zodpovednosť, nie vo virtuálnom mori. Nezabudnite, že generácie po nás budú hodnotiť naše postoje a duchovné dedičstvo, ktoré im posunieme.

Za prebudenie, za expanziu Božieho kráľovstva, za spasenie mnohých a za zvestovanie evanjelia v pravde aj v moci,

s láskou,

Miro Tóth
lead pastor Kresťanského centra (Kristus mestu)

Použité biblické texty:

Jób 40,3-5 Jób odpovedal Hospodinovi takto: Pozri, čože ti ja taký nepatrný odpoviem? Kladiem si ruku na ústa. Raz som prehovoril, ale už sa neozvem, ba aj druhý raz, ale už nebudem pokračovať.
Mt 7,1-6 Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti triesku z oka! — a pozri, v oku máš brvno? Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata. Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás!
Sk 10,15 Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz: Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným.
Sk 20,28 Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi.
1Kor 4,5 Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vynesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery sŕdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha.
1Kor 13,9-10 Lebo iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie.
1Kor 14,29 No proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia.
2Kor 13,5Samých seba sa pýtajte, či žijete naozaj vo viere; sami sa skúmajte! Vari nechápete, že Ježiš Kristus je medzi vami? Ibaže ste neobstáli!
Gal 6,1-4 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia. Jedni neste bremená druhých, a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, a nie je ničím, sám seba klame. Nech každý skúma svoje konanie, a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným.
1Tes 5,19-22 Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
1J 4,1-3 Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Nijaký duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete.